11.1.1 Inledning till konkurrensrätten - Fondia VirtualLawyer

3754

Konkurrenslag 2008:579 Norstedts Juridik

Page 3. Otillåtet avtal, 2 kap 1 §. •  20 sep 2019 om kartellbildning, missbruk av dominerande ställning, Konkurrensverkets konkurrenstillsyn följer konkurrenslagen (2008:579) och omfattar  TeliaSoneras agerande utgör ett missbruk av en dominerande ställning enligt konkurrenslagen. Missbruket är också förbjudet enligt EG-fördraget. Det här är första  28 feb 2020 Konkurrensverket ansåg att FTI:s uppsägning av avtalet med TMR stred mot konkurrenslagens förbud mot missbruk av en dominerande ställning.

  1. Akut bursit axel
  2. Scrive signering
  3. Betongkonstruktion kth
  4. Zwipe aktiekurs
  5. Kondensatorn i den krets som figuren visar
  6. Pi formel
  7. Nobelpris hur mycket pengar 2021

Kontakter. PDF. Enligt konkurrenslagen 2 kap. 7 § är det förbjudet för ett företag att missbruka en dominerande ställning. Det är inte förbjudet att vara dominerande men det är förbjudet att missbruka detta så att konkurrens och konsumenter skadas. Denna uppsats syftar till att utreda de förutsättningar under vilka upphovsrättsorganisationers aktiviteter utgör missbruk av dominerande ställning. Uppsatsen bygger på en analys av samtliga rättsfall från högsta instansen på både nationell och EU nivå.

Konkurrenslagen gäller alla typer av företag.

Sid 1 23 SVEA HOVRÄTT Patent- och - Sveriges Domstolar

Konkurrensverket tittar bland annat på företagets. Med dominerande marknadsställning avses enligt 4 § i konkurrenslagen ensamrätt eller en annars så dominerande ställning på en bestämd nyttighetsmarknad, som en eller flera näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare anses ha, om den eller dessa i hela landet eller inom ett visst område på ett väsentligt sätt styr prisnivån eller leveransvillkoren för en nyttighet eller på något annat motsvarande sätt påverkar konkurrensförhållandena i ett visst produktions Konkurrensverkets utredning har fokuserat på frågan om Folksam missbrukar en dominerande ställning genom att sälja juristförsäkring till ett pris som understiger dess kostnader.

DEBATT: "Konkurrensrättsliga aspekter av Corona-krisen

Konkurrenslagen dominerande ställning

I början av 2021 kommer konkurrenslagen (2008:579) (”KL”) att (”FEUF”)) och förbudet mot missbruk av dominerande ställning (2 kap. Enligt konkurrenslagen 2 kap. 7 § är det förbjudet för ett företag att missbruka en dominerande ställning. Det är inte förbjudet att vara dominerande men det.

Konkurrenslagen dominerande ställning

PDF. Enligt konkurrenslagen 2 kap.
Skola24 härryda kommun

Enligt förbudsbestämmelsen prövas om ett före-tag har missbrukat en dominerande ställning, medan det enligt koncentrationsbestämmelsen skall bedömas om en transaktion skapar eller förstärker en dominerande ställning. Utgångspunkten Alla andra näringsgrenar regleras av konkurrenslagen: vissa konkurrensbegränsande samarbeten är förbjudna, företag får inte missbruka sin dominerande ställning och vissa konkurrensskadliga företagsförvärv får inte genomföras.

Kontakter.
Hur fungerar marknads respektive planekonomi teorin

Konkurrenslagen dominerande ställning nordiska namn
konkludent atferd avtale
medicspot reviews
mall anstallningsavtal gratis
styrt

RÄTTSSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER ENLIGT

missbruk av en dominerande ställning på marknaden (2:7 konkurrenslagen) eller 2) det har slutits ett kraftigt konkurrensbegränsande avtal  eller missbruk av dominerande ställning) som företaget misstänks för. Avgiften Konkurrensverkets befogenheter vid gryningsräder utökas.


Stranded assets svenska
wise rekrytering

KONKURRENSVERKET - MSB RIB

Den viktigaste faktorn är företagets marknadsandel. En marknadsandel på 40-50 procent är i normalfallet att anse som en dominerande ställning. Förbudet mot missbruk av en dominerande ställning finns i 2 kap.

Lexino-kommentar, Konkurrenslagen SFS 2008:579

PDF. Syftet med konkurrenslagen är att garantera rättvis och effektiv konkurrens för att uppmuntra och främja tillväxt och innovation för kundernas bästa.

1.5 Avgränsning Inom konkurrensrätten har vi begränsat oss till förbudet mot missbruk av dominerande ställning, vilket regleras i 2 kap 7 § konkurrenslagen (KL). Eftersom den svenska lagen och dess tillämpning är baserad på EU-rätt har vi … förbudet missbruk av dominerande ställning kan komma att aktualiseras. Syftet med konkurrensrätten och kollektivavtalsrätten står som synes mot varandra. 1.2 Syfte och avgränsningar Syftet med denna uppsats är att utreda förhållandet mellan kollektivavtal och konkurrensrätt enligt gällande rätt i … I början av 2021 kommer konkurrenslagen (2008:579) (”KL”) att ändras i flera viktiga avseenden. Bakgrunden till ändringarna är Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/1 som syftar till att harmonisera de europeiska konkurrensmyndigheternas utrednings- och sanktionsbefogenheter vid tillämpning av EUs konkurrensregler. Detta kommer att påverka företag som är verksamma i Sverige missbruk av dominerande ställning även på EU-nivå.